Sessie 2.6 / Thema #02: De gezonde bodem

Actief bodem- en waterbeheer

Voorzitter: Bjartur Swart (EarthCareSolutions)

Bodem- en waterbeheer zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De bodem is behalve een cruciale productiefactor voor de landbouw ook van groot belang voor het watersysteem. In deze workshop lichten we de belangrijkste relaties tussen bodem en water toe. We gaan onder andere in op de invloed van structuur, organische stof en op de rol van wormen. We bespreken ook de belangrijkste hydrologische variabelen en gaan met u in gesprek over het meten van verdamping en hoe we kennis uit Waterwijzer Landbouw ook kunnen inzetten om maatregelen voor een betere bodem te definiëren.

Het verbeteren van de bodem door beheer van organische stof en vruchtwisseling is een zaak van lange adem. Met voorbeelden uit de praktijk laten we zien hoe we samen met boeren en waterschappen goede successen kunnen behalen. Vanuit theoretische kennis richten we ons via een gedegen monitoring en dataverzameling op concrete handelingsperspectieven in de  dagelijkse praktijk van boer en waterbeheerder.

 • Bodem – water – landbouw; een gouden drie-eenheid – het belang van o.a. structuur, organische stof en wormen voor landbouw en watersysteem
  Bjartur Swart (EarthCareSolutions)
 • Meten van de werkelijke verdamping – aanpak van een monitoringsplan
  Bernard Voortman (KWR)
 • Waterwijzer Landbouw, de vernieuwde HELP-tabellen – hoe werkt het en wat kunnen we er meer mee?
  Ruud Bartholomeus (KWR)
 • Handelingsperspectieven – ervaringen van Limburgse Löss tot Friese klei
  Marleen Zanen (Louis Bolk Instituut)

Met medewerking van ….. (de nuchtere boeren praktijk) en …. (de rol van het waterschap)