Archief

Archief

Gebruik de zoekfunctie voor een snel resultaat:

Presentaties Symposium Bodem Breed 18 april 2024 (beschikbare)

Presentaties Symposium Bodem Breed 13 april 2023 (beschikbare)

Presentaties Symposium Bodem Breed 21 april 2022 (beschikbare)


De digitale sessie van het voorjaar 2021 zijn afgerond maar onderstaand kun je de opnames en presentaties terugkijken. 

Digitale sessies

22 April 2021 PFAS


16 maart 2021:
Naar meer rendement van WKO (sessieleider Annelies de Graaf
)

https://youtu.be/CldJ80rNqCc

18 maart 2021:
Bodemenergie in 2050 en de beleidsmatige en organisatorische uitdaging om daar te komen (sessieleider Frank Agterberg)

https://youtu.be/xbWIMNHtr2E


4 maart 2021
De toekomst van ons grondwater

Sessie 1: Afweging belang grondwater voor drinkwater en energieopgaven in het RES-proces

Sessie 2: Samenwerken aan de kwaliteit van ons Grondwater onder de Omgevingswet


11 februari 2021
Bodem onder de Omgevingswet (presentaties / opname terugkijken)

 


ARCHIEF PRESENTATIES SYMPOSIUM BODEM BREED 2018
(Tolhuistuin Amsterdam i.s.m. gemeente Amsterdam)

PLENAIR
‘Tijd voor koffie’
Prof. Dr. Ira Helsloot (hoogleraar Besturen van Veiligheid aan de Radboud Universiteit Nijmegen) en Jaap C. Hanekamp (Professor (associate) at University College Roosevelt Middelburg)

THEMA 1: INRICHTING VAN DE STAD
Sessie 1.2.a Hiltrud Potz
Sessie 1.2.b Daniel Goedbloed
Sessie 1.2.c Edwin van Leeuwen
Sessie 1.2.d Bert de Doelder
Sessie 1.2.e Michiel Rijsdijk
Sessie 1.2.f Jeroen Ponten
Sessie 1.3.a Frans Dubbeldam
Sessie 1.3.b Johan Noordhoek
Sessie 1.3.c Guido Bakema
Sessie 1.3.d Ignace van Campenhout

THEMA 2: BODEMDALING
Sessie 2.1 Tommy Bolleboom
Sessie 2.2 Bernardien Tiehatten en Pui Mee Chan
Sessie 2.3.a Douwe Jonkers
Sessie 2.3.b William Voorberg en Saskia Hommes

THEMA 3: STOFFEN EN NAZORG
Sessie 3.1 Marloes Luitwieler
Sessie 3.2.a Frans-Bouke van der Meer en Daisy Broers
Sessie 3.2.b Bart Hoogendoorn
Sessie 3.2.c Frank van Hage en Johan Sauwer
Sessie 3.3 Afbouw IBC-locaties.pdf

THEMA 4: OMGEVINGSWET
Sessie 4.1.a Martin van Gelderen
Sessie 4.1.b Michiel Gadella
Sessie 4.1.c Piet Otte
Sessie 4.2 Henriette van Hoek
Sessie 4.3.a Marieke Prins
Sessie 4.3.b Marco Vergeer
Sessie 4.3.c Tijs Warnier en Maurice Henssen

THEMA 5: TRENDS EN INNOVATIES
Sessie 5.2 Remco Koenders en Marie-Claire Eichhorn

THEMA 6: BODEMSANERING
Sessie 6.1.a Marco van den Brand
Sessie 6.1.b Emile Marnette
Sessie 6.1.c Edwin Zeeman
Sessie 6.2.a Nanne Hoekstra en Frank Pels
Sessie 6.2.b Pieter Buffel en Jonas Wittocx
Sessie 6.2.c Niels van Ras
Sessie 6.3.0 Jessica Thomas
Sessie 6.3.a Andries Makkinga en Cees Maurits
Sessie 6.3.b Harold Rorink
Sessie 6.3.c Willem Hendriks

THEMA 7: CIRCULAIRE ECONOMIE
Sessie 7.1.a Marco Vergeer
Sessie 7.1.b Margot de Cleen
Sessie 7.1.c Hans Slenders
Sessie 7.1.d Jip Welkers
Sessie 7.3.a Mark in t Veld
Sessie 7.3.b Fred de Haan en Gerrit Meijerink
Sessie 7.3.c1 Marc Bethlehem en Kim Dieleman
Sessie 7.3.c2 Filmpje.mp4

Ga direct naar een jaar:201420152017

2014 — Het netwerk event van de bodem en ondergrond

Thema #01 — Duurzaam gebruik

Voorzitter: Rachelle Verburg (ARCADIS)

Maatschappelijke acceptatie

Maatschappelijke acceptatie bij gebruik van de ondergrond is een belangrijk en (vaak bepalend aspect) om activiteiten gerealiseerd te krijgen. Zeker als het gaat om controversiële dossiers. De afgelopen jaren sierden regelmatig kantenkoppen de voorpagina over omstreden activiteiten in de ondergrond. Voorbeelden zijn CO2-opslag, de aardbevingen als gevolg van de gaswinning Slochteren, opslag van aardolie in zoutcavernes en Lees meer…

Voorzitter: Geiske Bouma (SKB)

Lessen uit de praktijk: verbinden boven- en ondergrond

Welkomstwoord door Geiske Bouma – voorzitter Verbinden van boven- en ondergrond is nog steeds een uitdaging. We zien in de praktijk verschillende pogingen om dit te realiseren. Daarbij gaat het om zoeken van verbindingen naar bijvoorbeeld actuele ontwikkelingen, economische ontwikkeling, toekomstige planvorming. Lukt het dan ook om dat voor elkaar te krijgen? En hoe pak Lees meer…

Voorzitter: Justine Oomes

STRONG, een afweging waard!

Welkomstwoord door Justine Oomes (voorzitter) In het programma STRONG wordt gewerkt aan beleid voor duurzaam en efficiënt gebruik van de ondergrond; de afwegingssystematiek en de Structuurvisie Ondergrond. Wilt u weten hoe ‘Den Haag’ belangen rond gaswinning en drinkwatervoorziening afweegt? Hoe schaliegas past in de Structuurvisie Ondergrond? Welke afwegingen worden gemaakt bij het opstellen van de Lees meer…

Voorzitter: Ingeborg van Oorschot (Royal HaskoningDHV)

Transitie – een natuurlijk onderdeel van ieder bodemproject: zonder wrijving geen glans

Verbreden van bodembeleid gaat niet vanzelf. Die klus is niet op een achternamiddag geregeld. Nee, het vraagt om visie, vergt veel energie en vooral doorzettingskracht in de uitvoering. Dat komt omdat je de verbreding per definitie niet alléén van de grond kan krijgen. Je hebt hulp en medewerking nodig van tal van collega’s en vaak ook Lees meer…

Voorzitter: Henriëtte Otter (Deltares)

Gebiedsinrichting met bodem, water, groen en ecologie

Een belangrijke succesfactor voor duurzame ruimtelijke inrichting, is de wil om samen te werken. Voor het maken van zinvolle afwegingen voor boven- en ondergrondse ordening, is het belangrijk om met anderen samen te werken en kennis te delen. Oplossingen komen voort uit een integrale benadering en door de juiste verbindingen tussen kennis- en werkvelden te Lees meer…

Voorzitter: Henk Werksma (H2Ruimte)

Van bodemvisie naar uitvoering

In deze sessie gaat het niet om de ‘visie op de ondergrond’ van gemeente/provincie x, y of z. In deze sessie gaat het wel over hoe er ‘handen en voeten’ wordt gegeven aan een samenhangende bijdrage vanuit de ondergrond aan ruimtelijk planvorming en gebiedsontwikkeling. Geen papier maar de praktijk! Daarbij wordt antwoord gegeven op de Lees meer…

Thema #02 — De gezonde bodem

Voorzitter: Simon Moolenaar (SKB & Royal HaskoningDHV)

De bodem onder de circulaire stad

De stad is “hot”. Niet alleen wat betreft de hitte-eilanden in de stad maar zeker ook wat betreft allerlei andere uitdagingen in het urbane gebied. Geen wonder want momenteel woont meer dan de helft van de wereldbevolking – 3,5 miljard mensen – in steden. In 2030 is dit 60%. Het PBL ziet graag slimme stedenbouwkundige Lees meer…

Voorzitter: Timo Heimovaara (TU Delft)

Masterclass Engineering met Ecologie: toepassingen in de Civiele Techniek en de Geotechniek

Modern bodemkwaliteitsbeheer is voor een groot deel gebaseerd op het benutten van natuurlijke processen in de bodem: een zeer nuttige toepassing van engineering met ecologie. Een aantal onderzoeksgroepen aan diverse universiteiten in Nederland zijn bezig om deze inzichten in ecologische engineering verder uit te bouwen naar andere toepassingsgebieden binnen de civiele techniek en de geotechniek. Lees meer…

Voorzitter: Edith Lammerts van Bueren (Louis Bolk Instituut/ RIDLV)

Bodemvruchtbaarheid borgen bij botsende belangen

Borging van lange termijn bodemvruchtbaarheid is noodzakelijk vanuit het oogpunt van voedselvoorziening. Bodemvruchtbaarheid staat echter onder druk: in de voedselketen heeft alleen de boer rechtstreeks contact met de bodem. Vanuit de druk van de markt wordt hij steeds meer gedwongen te focussen op de korte termijn (mechanisatie, zwaardere machines, latere oogst gewassen), ten koste van Lees meer…

Voorzitter: Simon Moolenaar (SKB & Royal HaskoningDHV)

De praktijk van duurzaam bodemgebruik in landbouw en natuur

Een duurzaam gebruik van de bodem in de landbouw en bij natuurbeheer is niet vanzelfsprekend. Voorbeelden van niet-duurzaam bodemgebruik in de landbouw zijn een te hoge uitspoeling van stikstof en fosfaat naar gronden oppervlaktewater door een te ruime of verkeerd getimede bemesting en/of een afname van organische stofgehalten. Bij natuurontwikkeling op voormalige landbouwgrond kunnen vraagtekens Lees meer…

Voorzitter: Wim Dijkman (CLM)

Het koolstoffendilemma: een biobased economy is nog geen circulaire economie!

Welkomstwoord door Wim Dijkman – voorzitter Biomassa oogsten voor de biobased economy (voor energie, nieuwe materialen en chemicaliën) of laten liggen/terugbrengen ten behoeve van bodemvruchtbaarheid? Deze vraag staat centraal in deze sessie. Inzet van biomassa die economisch het meeste oplevert, betekent niet vanzelf dat dit ook hoogwaardig is vanuit duurzaamheidsperspectief. Er is nog weinig aandacht Lees meer…

Thema #03 — Ruimte voor drinkwater en bodemenergie

Voorzitter: Willem Havermans (MWH)

Meten is denken te weten?

Meten is weten, of beter gezegd, meten is denken te weten want onder dit credo schuilt namelijk een grote mate van onzekerheid wanneer we kijken naar de kwaliteit van onze bodem en de vastgestelde aard en omvang van bodemverontreinigingen. De diversiteit van de bodem en de daarin aanwezige variabelen zijn daarbij meer dan eens reden Lees meer…

Voorzitter: Bas Verbeek (Groundwater Technology)

Snelle in-situ technieken bieden oplossing

De markt voor bodemsaneringen staat onder druk. Saneringsaannemers doen er alles aan om zo slim en kostenefficiënt mogelijk uit te voeren. Tevens zijn de locaties die aangepakt moeten worden complex en zijn meerdere partijen betrokken bij de herontwikkeling van deze locaties. Het samenspel van opdrachtgever, bevoegd gezag en verschillende aannemers op het werk is van Lees meer…

Voorzitter: Karin van den Brink (Tauw)

Ik meet je niet, maar ruik je wel – de aanpak van geur- en smaakbedervers in de bodem

We kennen allemaal de streef- en interventiewaarden voor de beoordeling en aanpak van bodemverontreiniging. In de praktijk komt het echter regelmatig voor dat er naast de bekende genormeerde stoffen, ook stoffen in de bodem aanwezig zijn waarvoor geen formele normen zijn afgeleid. Veelal omdat onvoldoende gegevens voorhanden waren, de specifieke stof incidenteel werd aangetroffen in Lees meer…

Voorzitter: Henk van Zoelen (RWS)

De aanpak van Spoedlocaties en de uitvoering van Gebiedsgericht Grondwaterbeheer kan effectiever

Sinds een aantal jaren hebben we de definitie van locaties die met spoed moeten worden aangepakt veranderd en hebben we nieuwe lijsten geproduceerd van de spoedlocaties. Met de introductie van gebiedsgericht grondwaterbeheer in wet- en regelgeving hebben we de basis gelegd voor een efficiënte en kosteneffectieve aanpak van grootschalige grondwaterverontreinigingen, bestaande uit meerdere bronlocaties, in Lees meer…

Voorzitter: Henk van Zoelen (RWS)

Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst

Bekend vanuit de verzekeringswereld maar geldt dit niet ook voor ons vakgebied? Al 35 jaar voeren we bodemsaneringen uit in Nederland, in eerste instantie vooral door de overheid. Bedrijven onderzoeken en saneren vooral bij verkoop van vastgoed en bij herontwikkelingen van de eigen bedrijfslocatie . Door de jaren heen is het beleid en het wettelijk Lees meer…

Voorzitter: Maaike Blauw (Deltares)

Herontwikkelen van brownfields

Duurzaam met onze omgeving omgaan is een thema dat hoog op de agenda staat. Het gebruiken van onbebouwd land (“greenfields”) terwijl veel bebouwde gebieden om verschillende redenen ongebruikt of onderbenut blijven (“brownfields”), is vanuit dit oogpunt geen goede strategie. Men denkt bij brownfields vaak aan problemen zoals verontreinigingen, terwijl het juist ook locaties zijn die Lees meer…

Thema #04 — Bodemkwaliteitszorg

Voorzitter: Henri Schouten , Bruno van Dunné en Jan Fokkens (SBNS) (ABdK)

This is the end…

Komende periode ronden SBNS en ABdK hun werkzaamheden af. Wat hebben de inspanningen opgeleverd? Tijd voor reflectie. In deze sessie nemen de sprekers Henri Schouten (ABdK), Bruno van Dunné (SBNS) en Jan Fokkens (SBNS) u mee in de opgave en de afronding van beide projectbureaus. Centraal staan daarbij de volgende vragen: • Wat was de Lees meer…

Voorzitter: Han de Wit (Tauw)

Hoezo, Bodemsanering van kostenprobleem naar batenkans?

Bodemverontreiniging is “een liability” waarvoor op de balans van een bedrijf vaak een omvangrijke voorziening voor genomen moet worden en die pas verdwijnt als het bodemprobleem volledig is opgelost. Het zou mooi zijn als we van de verplichting af kunnen komen en het probleem boekhoudkundig kunnen verplaatsen naar de operationele kant van de balans. Ofwel Lees meer…

Voorzitter: Bram Vermaat (Royal HaskoningDHV)

Financiering voor een duurzame toekomst

Er wordt gewerkt aan een vervolg op het huidige convenant bodemontwikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties. Het huidige convenant heeft veel betekend voor het bodembeleidsveld en de nieuwe afspraken over bodem- en ondergrondbeleid zullen bepalend zijn voor de werkzaamheden in de komende jaren. Tijdens de sessie schetsen we een beeld over wat we kunnen verwachten van de Lees meer…

Voorzitter: Jasper Griffioen

Grondwater als Natuurlijk Kapitaal

Nationaal en internationaal is grondwater van vitaal belang voor mens en milieu. In deze sessie willen we aandacht geven aan het belang van strategische grondwatervoorraden: wat zijn dat en wat willen we er mee? Op nationaal en provinciaal niveau wordt momenteel beleid ontwikkeld voor reservering van strategische grondwatervoorraden. Daarnaast is er de andere kant van Lees meer…

Voorzitter: Marlies ten Hove (TCB)

Kansen voor bodemenergie?!

In 2013 is het gebruik van bodemenergie ten opzichte van 2013 met negentien procent, 0,8 petajoule, toegenomen. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Bodemenergie levert een beperkt aandeel aan het totaal van hernieuwbare energiebronnen in Nederland. In 2013 maakte hernieuwbare energie 4,5 procent uit van de totale Nederlandse energieproductie, Lees meer…

Voorzitter: Sonja Kooiman (SKB/ Ambient)

Gebiedsgericht grondwaterbeheer: niet voor bange mensen

Peter Rood- Voorzitter Gebiedsgericht grondwaterbeheer kent verschillende aanvliegroutes. Bodemverontreiniging is er daar één van. Ruimtelijke ontwikkeling ook, net als het starten of juist het stoppen van een grondwateronttrekking en de relatie met waterkwantiteitsbeheer. Wij spreken, gezien de breedte van het thema, liever over integraal bodem- en waterbeheer en zien grondwater als de verbindende schakel. ‘Grondwater Lees meer…

Thema #05 — Grond en bouwgrondstoffen

Voorzitter: Iwan Reerink (K3Delta)

Herinrichting van Diepe Plassen, kans of bedreiging?

Met de inwerkingtreding van het Besluit bodemkwaliteit zijn de toepassingsmogelijkheden van grond en bagger in diepe plassen aanzienlijk verruimd. Mede daardoor zagen natuurorganisaties, waterschappen, gemeenten en marktpartijen nieuwe kansen voor gebiedsontwikkeling. Maar de wijze waarop een en ander in praktijk gebracht moest worden verschilde nogal eens, er ontstonden goede en minder goede voorbeelden van herinrichtingen Lees meer…

Voorzitter: Annelies de Graaf (Buro38)

Naar duurzaam (her)gebruik van bouwgrondstoffen

In Nederland bestaat groot draagvlak voor hergebruik van grond en bouwstoffen. Mede dankzij het stelsel van kwaliteitsborging voor de milieumetingen in onze regelgeving. Maar zijn we daarmee klaar? Hoe zorgen we dat we duurzaam omgaan met bouwgrondstoffen, en bijdragen aan de circulaire economie? En wat is duurzaam in dit verband? Is hergebruik altijd beter dan Lees meer…

Voorzitter: Marloes Springer (CSO)

Veilig werken in verontreinigde grond; nu en in de toekomst

Veilig werken in verontreinigde grond is inmiddels gesneden koek bij het uitvoeren van bodemsaneringen. Maar ook bij werkzaamheden aan leidingen, rioleringen of wegen kan contact met verontreinigde grond optreden en zijn veiligheidsmaatregelen belangrijk. Opdrachtgever en opdrachtnemer hebben in het kader van de Arbo-regelgeving de verplichting om de risico’s van het werken in (verontreinigde) grond in Lees meer…

Ga direct naar een jaar:201420152017

2015 — Dinsdag 24 november 2015 bij Lantaren Venster, Rotterdam

Ga direct naar een jaar:201420152017

2017 —

Thema #02 — Omgevingswet, Bodem en Ondergrond
Thema #03 — Bodem, ondergrond en klimaat

Peter Ramakers (provincie Noord-Brabant)

Crosslinks tussen agrofood, vitale bodem en water

DOWNLOAD PRESENTATIES Grote delen van Zuid en Oost Nederland bestaan uit droogtegevoelige zandgronden. Het vochtvasthoudend vermogen van deze gronden moet beter, niet alleen voor gewasproductie maar ook om neerslagpieken af te vlakken en zo wateroverlast en verlies van nutriënten te voorkomen. De provincie werkt via verschillende programmalijnen aan klimaatrobuuste maatregelen,  waarbij ook verantwoordelijkheden van de Lees meer…

Peter van den Akker (waterschap Vechtstromen)

Integrale benadering van bodem- en watersysteem voor een klimaatrobuust stroomgebied

Programma Lumbricus levert kennis en maatregelen voor een klimaatrobuust bodem- en watersysteem op de Hoge Zandgronden. Daarbij richten we ons op vier thema’s, waarvan we er in deze sessie specifiek drie behandelen: Bewuste Bodem: hoe geven we invulling aan effectief bodembeheer en perceelsmaatregelen voor een duurzaam watersysteem met aandacht voor waterkwantiteit en waterkwaliteit? Boeiende Beekdalen: Lees meer…

Hanneke Puts (TNO)

De meervoudige economie en financiën van bodem en ondergrond

Essentieel voor duurzaam bodembeheer zijn meervoudige projecten waarin opgaven gecombineerd worden en integrale oplossingen ontstaan. Dergelijke projecten vragen om meervoudige business cases en innovatieve financiering. De afgelopen jaren zijn wij tot veel praktische inzichten gekomen rond ‘co-investering in bodem en ondergrond’. Het ontwikkelen en toepassen van nieuwe financieringsconcepten verbindt de programma’s van het huidige UP Lees meer…

Thema #06 — Bodembeleid in de praktijk

Alle teksten, foto’s en andere informatie in dit archief zijn geen eigendom van BodemBreed. Indien u een artikel wil verwijderen of credentialen toevoegen mail ons dan op symposium@bodembreed.nl