Sessie 3.2 / Thema #03: Ruimte voor drinkwater en bodemenergie

Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst

Voorzitter: Henk van Zoelen (RWS)

Bekend vanuit de verzekeringswereld maar geldt dit niet ook voor ons vakgebied? Al 35 jaar voeren we bodemsaneringen uit in Nederland, in eerste instantie vooral door de overheid. Bedrijven onderzoeken en saneren vooral bij verkoop van vastgoed en bij herontwikkelingen van de eigen bedrijfslocatie . Door de jaren heen is het beleid en het wettelijk kader voortdurend aan verandering onderhevig geweest. Nu wordt de Wet bodembescherming herzien en opgenomen in de Omgevingswet. Positief? Door de voortdurende veranderingen hebben eigenaren van verontreinigde percelen voornamelijk gewacht “op betere tijden” en dat heeft voor hen niet slecht uitgepakt. Echter, intussen zijn er wel veel grote grondwaterpluimen ontstaan en maatschappelijke stagnaties. De vraag is hoe je de uitvoering van de bodemsanering nu werkelijk kunt stimuleren? Sprekers uit het veld staan stil bij de dagelijkse uitvoeringspraktijk. Een deskundig panel zal hierop ingaan, aangevuld met de inbreng vanuit de zaal, voldoende stof tot nadenken!

De pitches worden gegeven door:
• Thomas Keizer (Philips)
• Frank Heijnens (Heijnens Milieuadvies) en Philippe Dupont (The Coatinc Company)
• Wilbert Kroon (Kroon & de Keizer Advocaten)

Het panel wordt gevormd door:
• Willem van der Zon (Vopak)
• Ad Bakermans (Bodemcentrum)
• Vertegenwoordiger van de overheid (nog niet bekend)