Sessie 2.3 / Thema #02: De gezonde bodem

Bodemvruchtbaarheid borgen bij botsende belangen

Voorzitter: Edith Lammerts van Bueren (Louis Bolk Instituut/ RIDLV)

Borging van lange termijn bodemvruchtbaarheid is noodzakelijk vanuit het oogpunt van voedselvoorziening. Bodemvruchtbaarheid staat echter onder druk: in de voedselketen heeft alleen de boer rechtstreeks contact met de bodem. Vanuit de druk van de markt wordt hij steeds meer gedwongen te focussen op de korte termijn (mechanisatie, zwaardere machines, latere oogst gewassen), ten koste van bodemvruchtbaarheid op lange termijn. Op onze rijkste landbouwgrond zoeken boeren na één generatie landbouw bedrijven, een uitweg uit bodems met een steeds verder verslechterende structuur. Hoe borgen we bodemvruchtbaarheid (en voedselvoorziening) in het speelveld van boer, ketenpartijen, consument en overheid? Welke rol spelen grondeigendom, en –pacht hierbij?

Tijdens de sessie worden resultaten gepresenteerd van recent onderzoek, gericht op het effect van de keten op de bodemvruchtbaarheid. Het rapport daarvan is zojuist gepubliceerd. Daarnaast worden de voorlopige resultaten van de dialoogserie rond Eigentijds eigendom van grond vanuit het Initiatief Bewust Bodemgebruik ingebracht, alsook de resultaten van de bijeenkomst ‘Mobiliteit in agrarische grond’ vanuit de Rabobank.

 • Van bodemdilemma’s naar integraal duurzaam bodembeheer
  Sjef Staps en Coen ter Berg (beiden Louis Bolk Instituut)

  • Met inbreng van de volgende stakeholders:
   • Arnold Michielsen (LTO Noord)
   • Rob Nieuwenhuis (Waterschap Zuiderzeeland)
   • Arjan Ausma (Rabobank)
   • Jos Verheul (RWS / Initiatief Bewust Bodemgebruik)
   • Gert Sikken (Suikerunie)
   • Piet van IJzendoorn (agrariër)
   • Jan Diek van Mansvelt (Down2Earth)