Sessie 4.2 / Thema #04: Bodemkwaliteitszorg

Kansen voor bodemenergie?!

Voorzitter: Marlies ten Hove (TCB)

In 2013 is het gebruik van bodemenergie ten opzichte van 2013 met negentien procent, 0,8 petajoule, toegenomen. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Bodemenergie levert een beperkt aandeel aan het totaal van hernieuwbare energiebronnen in Nederland. In 2013 maakte hernieuwbare energie 4,5 procent uit van de totale Nederlandse energieproductie, evenveel als in 2012. Het Nederlands aandeel van hernieuwbare energie zou volgens afspraken, in 2020, 14 procent moeten bedragen. Van de totale consumptie aan primaire energie wordt 40-50 procent gebruikt om gebouwen te verwarmen en te koelen, daarom kan bodemenergie een belangrijke bijdrage leveren aan de energie- en klimaatdoelstellingen. Volgens de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Koude (KNVVK) ‘’is het duidelijk dat bodemenergie een groeimarkt is waar voor Nederland op het gebied van de hernieuwbare energie nog vele duurzame kansen liggen’’.

De vraag komt dan op: Waar liggen de kansen voor bodemenergie? Tijdens deze sessie worden twee toepassingen gepresenteerd: In een wijk in Etten-Leur met meer dan 1200 woningen, aangesloten op gesloten bodemenergiesystemen, is gedurende drie jaar de bodemtemperatuur gemonitord, onder andere om te controleren of de systemen ook op de lange termijn goed kunnen blijven functioneren. In het tweede voorbeeld wordt warmte uit de riolering opgeslagen in een bodemenergiesysteem om deze warmte te kunnen toepassen voor het verwarmen van een zwembad. In de laatste presentatie wordt ingegaan op de vragen of bodemenergiesystemen daadwerkelijk de energiebesparing opleveren die van te voren wordt beloofd en of de borging van het rendement is verbeterd door het Wijzigingsbesluit Bodemenergie.

  • Monitoring van de bodemtemperatuur bij een groot bodemenergieproject in Etten-Leur
    Henk Witte (Groenholland)
  • Bodem als accu voor riothermie
    Peter van der Pijl (Tauw)
  • WKO, waar voor je geld
    Marlies Lambregts (IF Technology)