Sessie 3.2 / 2017, Thema #03: , Bodem, ondergrond en klimaat

Integrale benadering van bodem- en watersysteem voor een klimaatrobuust stroomgebied

Peter van den Akker (waterschap Vechtstromen)

Programma Lumbricus levert kennis en maatregelen voor een klimaatrobuust bodem- en watersysteem op de Hoge Zandgronden. Daarbij richten we ons op vier thema’s, waarvan we er in deze sessie specifiek drie behandelen:
  • Bewuste Bodem: hoe geven we invulling aan effectief bodembeheer en perceelsmaatregelen voor een duurzaam watersysteem met aandacht voor waterkwantiteit en waterkwaliteit?
  • Boeiende Beekdalen: Hoe dragen we bij aan de ontwikkeling van een flexibele en klimaatrobuuste inrichting van beken en beekdalen met de hierbij horende beheerstrategieën?
  • Goede Governance: Hoe realiseren we de maatregelen samen met betrokken partijen binnen de complexiteit van wet- en regelgeving van het Nederlandse bodem- en waterbeheer.


Meer informatie staat op www.programmalumbricus.nl.
In een interactieve sessie delen we per thema onze en uw ervaringen. Vanuit eigen expertise en ideeën dragen deelnemers bij aan mogelijke oplossingen en denkrichtingen: leren en inspireren. De resultaten van de deelsessies delen we aan het eind van de sessie met alle deelnemers.

  • Toelichting op programma Lumbricus
    Frank van der Bolt (waterschap Aa en Maas)


Discussies rond de thema‘s:
  • Bewuste Bodem: o.l.v. Annelies Balkema (waterschap De Dommel)
  • Boeiende Beekdalen: o.l.v. (nog niet bekend)
  • Goede Governance: Peter Ramakers (provincie Noord-Brabant)