Sessie 3.4 / Thema #03: Ruimte voor drinkwater en bodemenergie

Ik meet je niet, maar ruik je wel – de aanpak van geur- en smaakbedervers in de bodem

Voorzitter: Karin van den Brink (Tauw)

We kennen allemaal de streef- en interventiewaarden voor de beoordeling en aanpak van bodemverontreiniging. In de praktijk komt het echter regelmatig voor dat er naast de bekende genormeerde stoffen, ook stoffen in de bodem aanwezig zijn waarvoor geen formele normen zijn afgeleid. Veelal omdat onvoldoende gegevens voorhanden waren, de specifieke stof incidenteel werd aangetroffen in de bodem, de stof niet goed te analyseren was, onbekend was of gewoon omdat de prioriteit lag bij meer gangbare stoffen als zware metalen en minerale olie.

In deze sessie gaan wij in op een aantal niet genormeerde stoffen, zoals cumeen, vluchtige minerale olie, MtBE en TBA die onder andere worden gekenmerkt door (extreem) lage geuren smaakdrempels en daardoor in de praktijk regelmatig tot hinder kunnen leiden. Onderzoek en een slimme aanpak van deze stoffen vragen om een hoge mate van kennis en creativiteit. Hierbij draait het vaak om de volgende belangrijke vragen ‘Hoe beoordeel je de risico’s? ‘Hoe vertaal je risico’s naar een terugsaneerwaarde?’ Welke factoren spelen een rol bij biologische afbraak en welke stoffen worden hierbij gevormd? Hoe ga je om met geurklachten en overlast tijdens de sanering en last but not least hoe borg je de gezondheid van werknemers en omwonenden?

  • Bodemonderzoek en (humane) risicobeoordeling van vluchtige minerale olie
    John van Tol (Tauw)
  • Duurzame anaerobe biologische afbraak van MtBE en TBA
    Marcelle van der Waals (Deltares)
  • Bodemverontreiniging met cumeen: gezondheidsrisico’s van extreme geurhinder en saneren op geur
    Peter Ramakers (provincie Noord-Brabant)