Sessie 2.1 / 2017, Thema #02: , Omgevingswet, Bodem en Ondergrond

Ontwikkelingen op Rijksniveau

Corné Nijburg (UP Bodemconvenant)

De Omgevingswet beoogt een cultuurverandering. Minder en overzichtelijke regels maken het mogelijk ruimte te geven aan nieuwe ont wikkelingen, waarbij tegelijkertijd de kwaliteit van de leefomgeving kan worden geborgd. Wat betekenen deze veranderingen voor het Rijk, decentrale overheden, maatschappelijke partners, bedrijven, initiatiefnemers en belanghebbenden? Hoe en met wie werken partijen aan ‘eenvoudig beter’ en met welke instrumenten en activiteiten worden partijen ondersteund vanuit het Programma ‘Aan de slag met de Omgevingswet’? Hoe komen we van een start nota met een hele reeks aan opgaven naar een Nationale Omgevingsvisie waarmee het Rijk haar strategische visie op de fysieke leefomgeving duidelijk maakt? Op welke manier wil het Rijk ruimte geven aan toekomstige mijnbouw activiteiten en tegelijkertijd de kwaliteit van de leefomgeving en het nationaal belang van de drinkwatervoorziening borgen? En hoe gaan we als Rijk, decentrale overheden en bedrijfsleven om met ingewikkelde maatschappelijke opgaven als veenweidebodemdaling, stedelijk grondwaterbeheer, kabels en leidingen en bodemenergie?

  • Het Rijk ondersteunt decentrale overheden en andere partijen om te kunnen werken met de Omgevingswet
    Katja Stribos (RWS – Programma Aan de slag met de Omgevingswet)
  • Naar een Nationale Omgevingsvisie (NOVI)
    Bernard Cino (ministerie van IenM – Team Nationale Omgevingsvisie)
  • Ruimtelijk sturing geven aan mijn bouwactiviteiten met de Structuurvisie Ondergrond en samen aan de slag met het UP Bodem en Ondergrond
    Douwe Jonkers (ministerie IenM)