Sessie 1.2 / Thema #01: Duurzaam gebruik

Gebiedsinrichting met bodem, water, groen en ecologie

Voorzitter: Henriëtte Otter (Deltares)

Een belangrijke succesfactor voor duurzame ruimtelijke inrichting, is de wil om samen te werken. Voor het maken van zinvolle afwegingen voor boven- en ondergrondse ordening, is het belangrijk om met anderen samen te werken en kennis te delen. Oplossingen komen voort uit een integrale benadering en door de juiste verbindingen tussen kennis- en werkvelden te leggen.

In deze sessie schetsen we aan de hand van drie presentaties de rol van water- en bodemsystemen in gebiedsrinrichting. We presenteren het concept ecosysteemdiensten als kader om bij inrichtingsvraagstukken afwegingen voor bodem, water, groen en ecologie te maken. We gaan in op een praktijkvoorbeeld van de Veluwe waarin we laten zien hoe de samenhang en samenwerking in de praktijk werkt. De derde presentatie belicht samenwerking vanuit de invalshoek van ‘natuurlijke allianties’, waarin bodem, water en groen de basis vormen. Het laat zien hoe je partijen bij elkaar kunt brengen en samenwerking vorm kunt geven.