Sessie 2 / Thema #02: Sturingsinstrumenten voor de ondergrondse ruimte

duurzaam voorraadbeheer van onze belangrijkste grondstof: zoetwater

Sessieleider: Peter Rood (Zelfstandig adviseur)

Nederland heeft internationaal een bevoorrechte positie met de ruim beschikbare zoetwatervoorraden voor drinkwater, landbouw en industrie en natuur. Zoetwater waar we zuinig mee om moeten gaan om toekomstige generaties hier blijvend van te laten profiteren. De voorraden schoon water staan echter onder druk door vervuiling, verdroging, verzilting en drukte in de ondergrond. Wat betekent dit in het licht van de klimaatverandering en verwachte sociaaleconomische ontwikkelingen naar de toekomst toe in 2050 (Deltascenario’s)? Middels een viertal pitches worden de situatie en ontwikkelingen geschetst vanuit de verschillende belangen: natuur, landbouw, drinkwatervoorziening en industrie. Vervolgens gaan we discussiëren over het spanningsveld naar de toekomst toe in 2050: waar gaan de verschillende maatschappelijke partijen tegenaan lopen en in hoeverre gaat dat strategische veranderingen afdwingen? Eerder bediscussieerde sturingsinstrumenten tijdens het KNW voorjaarscongres om gesignaleerde problemen te helpen oplossen vanuit de verschillende – soms tegenstrijdige – belangen vormen een handvat om richting te geven aan de discussie.

De pitches worden verzorgd door:

  • Ruud Bartholomeus (KWR): landbouw en natuur
  • Joost van Schijndel (Tauw): industrie
  • Bert Groenhof (Provincie Overijssel): provincie en drinkwatersector

 
Dialoog en discussie aan de hand van voorgestelde strategische sturingsinstrumenten op financieel, beleidsmatig en innovatief vlak.