Sessie 4.3 / Thema #04: Bodemkwaliteitszorg

Grondwater als Natuurlijk Kapitaal

Voorzitter: Jasper Griffioen

Nationaal en internationaal is grondwater van vitaal belang voor mens en milieu. In deze sessie willen we aandacht geven aan het belang van strategische grondwatervoorraden: wat zijn dat en wat willen we er mee? Op nationaal en provinciaal niveau wordt momenteel beleid ontwikkeld voor reservering van strategische grondwatervoorraden. Daarnaast is er de andere kant van de medaille: het meeste verontreinigde grondwater wordt in principe (juridisch juist) gesaneerd of beheerd, maar we hebben nog vele opgaven. Zoals vooral de vergrijzing van het grondwater: het op sluipende wijze verslechteren van de grondwaterkwaliteit door infiltratie van licht verontreinigd water. Het gaat om zowel relatief onbekende stoffen waarop niet standaard wordt gemeten, zoals nieuwe componenten in blusmiddelen, cosmetica en geneesmiddelen, inclusief hormonen, als om de klassieke bodemverontreinigingen vanuit puntbronnen en diffuus verspreide stoffen zoals gewasbeschermingsmiddelen en nitraat. Daarbij spelen klimaatverandering en nieuwe ondergrondse activiteiten met hun effecten en risico’s ook een rol.

Dit alles leidt tot de vraag: Wat kunnen we in de toekomst nog met het grondwater?