Sessie 2.3 / 2017, Thema #02: , Omgevingswet, Bodem en Ondergrond

De (lokale) praktijk van Aanvullingswet bodem en de Omgevingswet

Juul Osinga (TTE)

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet gaat er veel veranderen; bodem wordt onderdeel van omgevingsvisies en -plannen en de gemeenten worden bevoegd gezag voor bodemzaken. Middels een Aanvullingswet en een Aanvullingsbesluit wordt de bodemwet- en regelgeving geïntegreerd in de Omgevingswet. Enkele onderdelen uit het huidige stelsel (Wet Bodembescherming, Besluit Bodemkwaliteit,
etc.) verdwijnen, anderen worden gewijzigd en een deel gaat ongewijzigd over. De implicaties zijn met name voor lokale overheden groot.

Met de Omgevingswet verschuift ook de regie over bodem van Rijk en Provincies naar de Gemeenten: alle gemeentes zijn straks ‘bevoegd gezag bodem’. De ‘Warme overdracht’ van taken en bevoegdheden moet dit proces in goede banen leiden. Wat zijn de ervaringen hier tot nu toe bij?

Om het overzicht te krijgen op de effecten van de veranderingen en te anticiperen op de toekomst is begin dit jaar in het kader van Aan de slag met de Omgevingswet de Community of Practice ‘Bodem, Ondergrond en Omgevingswet’ gestart. Samen met deelnemers van de CoP wordt nader ingegaan op resultaten en ervaringen. Één van de eyeopeners was de veranderende positie van grondwaterkwaliteit in de Omgevingswet.