Sessie 4.3 / 2017, Thema #04: , Bodem en ondergrond in de stad

WKO: de sleutel voor de energietransitie in stedelijk gebied

Marc Koenders (IF Technology)

Warmte en koude uit de ondergrond zal een grote rol gaan vervullen bij onze energietransitie. Gesloten bodemenergiesystemen (bodem warmtewisselaars), open bodemenergiesystemen (KWO of WKO) en aardwarmte (geothermie) zullen grootschalig worden toegepast om onze woningen, bedrijven en kantoren gasloos te maken. De verwachting is daarom dat deze techniek de komende jaren exponentieel zal groeien, met name in stedelijk gebied.

Dat is de reden dat de provincies Groningen, Friesland en Drenthe verkennen welke rol de ondergrond zal spelen bij de energietransitie.

Daarin worden twee sporen onderzocht. Enerzijds het leveren en opslaan van energie in de ondergrond. Anderzijds het gebruik van energienetten in de ondergrond. Er zijn echter ook aandachtspunten. Zo heeft NS Stations in het centrum van Utrecht te maken gehad met verminderde putopbrengsten van hun WKO. Na onderzoek blijkt dat waterglas hiervan de oorzaak kan zijn. Het blijkt dat er andere ondergrondse activiteiten in het stedelijke gebied met hoge ontwikkelingsdruk zijn die de groei van WKO kunnen belemmeren. Ook verontreinigingen kunnen een belemmering zijn maar dit hoeft niet. Combinatie van een WKO met het toevoegen van specifieke bacteriën kan een win-win situatie creëren waarbij zowel duurzame energie wordt geleverd als de bodemkwaliteit wordt verbeterd.

  • De rol van de ondergrond in de energietransitie
    Alex Scheper (provincie Drenthe)
  • Hoe houden we WKO systemen in de drukke stad duurzaam?
    Björn Kouwenhoven (NS Stations)
  • WKO-systemen gebruiken voor grondwaterkwaliteitsverbetering en vermindering van toekomstige nazorg!
    Maurice Henssen (Bioclear Earth)