Sessie 3.1 / Thema #03: Ruimte voor drinkwater en bodemenergie

Herontwikkelen van brownfields

Voorzitter: Maaike Blauw (Deltares)

Duurzaam met onze omgeving omgaan is een thema dat hoog op de agenda staat. Het gebruiken van onbebouwd land (“greenfields”) terwijl veel bebouwde gebieden om verschillende redenen ongebruikt of onderbenut blijven (“brownfields”), is vanuit dit oogpunt geen goede strategie. Men denkt bij brownfields vaak aan problemen zoals verontreinigingen, terwijl het juist ook locaties zijn die kansen bieden op het vlak van people, planet en profit. Zoals door bijvoorbeeld de leefbaarheid te vergroten door middel van parken, het stimuleren van productie van duurzame energie (bodemenergie), benutting van verschillende waterkwaliteiten, stimuleren van hergebruik van materialen en een betere benutting van ecosysteemdiensten.

Voor herontwikkeling is winst te halen door beter gebruik te maken van het natuurlijk systeem, slimmere inzet van technieken, maar ook betere ontsluiting van kennis, gebruik van instrumenten en samenwerking. In de bijeenkomst belichten wij de rol verschillende soort instrumenten (proces, tools, technologieën en financiële) bij herontwikkeling van brownfields. Dit wordt gedaan vanuit praktijkervaring en kennisontwikkeling uit verschillende Europese projecten. In de sessie is ruimte voor discussie, om voorbeelden en aanbevelingen uit te wisselen en mee te geven aan elkaar en de sprekers.

 • Rol van People, Planet, Profit and Process (4P) in herontwikkeling van brownfields
  Fransje Hooimeijer (TU Delft) en Steven Broekx (VITO)
 • De rol van technologie in de herontwikkeling van Brownfields
  Tim Grotenhuis (Wageningen UR)
 • Nut voor de praktijk: Merwevierhavens
  Ignace van Campenhout (gemeente Rotterdam)
 • Bodemsanering in Europa: maatwerk voor bodemkwaliteit op bedrijventerreinen
  Rene Beijnen (provincie Noord-Brabant)