Sessie 2.5 / Thema #02: De gezonde bodem

De bodem onder de circulaire stad

Voorzitter: Simon Moolenaar (SKB & Royal HaskoningDHV)

De stad is “hot”. Niet alleen wat betreft de hitte-eilanden in de stad maar zeker ook wat betreft allerlei andere uitdagingen in het urbane gebied. Geen wonder want momenteel woont meer dan de helft van de wereldbevolking – 3,5 miljard mensen – in steden. In 2030 is dit 60%. Het PBL ziet graag slimme stedenbouwkundige oplossingen op basis van het metabolisme van steden: de grote variëteit aan in- en uitgaande stromen die het stedelijk leven verbinden met de (natuurlijke) omgeving. Zo krijgen we antwoord op vragen als: waar leven steden van; wat nemen ze op aan water, energie, voedsel, bouw- en andere materialen; wat voeren ze daarvan weer af; en hoe doeltreffend is die “stofwisseling”? Hieraan kan de vraag worden gekoppeld welke kringlopen kunnen worden gesloten en in hoeverre de bodem kan bijdragen aan een circulaire stad ter verbetering van zowel de sociale kwaliteit (gezondheid, educatie, recreatie en veiligheid) als de kwaliteit van leefomgeving en milieu in de stad.

In de sessie “De Bodem onder de circulaire stad” zal hier nader op worden ingegaan door de TCB en door stadsontwikkeling, gemeente Rotterdam. We besluiten met een interactieve plenaire discussie op basis van gerichte vragen en stellingen.

Grondstoffen kringlopen en het bodem en watersysteem
Marlies ten Hove (TCB)

Circulaire economie bezien door een sociale bril: groen als voedingsbodem voor de circulaire stad

  • Rotterdamse stadslandbouw op de kaart
    Kees de Vette (gemeente Rotterdam)
  • Van braakliggend terrein naar papier
    Jan Govert van Gilst (NNRGY Crops)
  • Van dak naar voedselbeleving (daktuin Schieblok)
    Wouter Bauman (Stichting Rotterdams Milieucentrum)