Sessie 5.3 / Thema #05: Grond en bouwgrondstoffen

Herinrichting van Diepe Plassen, kans of bedreiging?

Voorzitter: Iwan Reerink (K3Delta)

Met de inwerkingtreding van het Besluit bodemkwaliteit zijn de toepassingsmogelijkheden van grond en bagger in diepe plassen aanzienlijk verruimd. Mede daardoor zagen natuurorganisaties, waterschappen, gemeenten en marktpartijen nieuwe kansen voor gebiedsontwikkeling. Maar de wijze waarop een en ander in praktijk gebracht moest worden verschilde nogal eens, er ontstonden goede en minder goede voorbeelden van herinrichtingen van diepe plassen. Anno 2014 is er een aanzienlijk speelveld ontstaan aan initiatieven en zijn de spelregels voor de wijze van ontwikkeling en verplichtingen waar aan voldaan moet worden duidelijk en toereikend. Nu rijst de vraag of er wel voldoende specie voorhanden is, nu en in de toekomst, om al die herinrichtingen vorm te geven.

In deze sessie willen wij de deelnemers het spanningsveld laten voelen welke er is tussen het ontdoen van grond en bagger en het ontwikkelen van een nuttige en functionele toepassing welke qua eindfunctie meerwaarde heeft en kan rekenen op maatschappelijk draagvlak en een goede uiteindelijke gebruiksfunctie. Uiteindelijk laten wij ook een eindgebruiker aan het woord welke het gehele proces van planontwikkeling tot uitvoering doorlopen. Een boeiende kijk in de wereld van het “nuttig en functioneel verondiepen van Diepe Plassen”.